1–36 termék, összesen 273 db

1–36 termék, összesen 273 db

E352FB017 Gyémánt Gyűrű – 0.017 CT (= 1.6mm Ø)

79 900 Ft

E352SB17 Gyémánt Gyűrű – 0.17 CT (=1.6mm Ø)

79 900 Ft

E335FB03 Gyémánt Gyűrű – 0.03 CT (=2.0 mm Ø)

92 210 Ft

E335SB03 Gyémánt gyűrű – 0.03 CT (=2.0 mm Ø)

92 210 Ft

E355FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E355SB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E355RB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

97 800 Ft

E30FB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E30SB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E30RB06 Gyémánt gyűrű – 0.06 CT (=2.5 mm Ø)

100 820 Ft

E315FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=2.5mm Ø)

107 650 Ft

E30FB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E30SB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E30RB07 Gyémánt gyűrű – 0.07 CT (=2.6 mm Ø)

110 670 Ft

E338FB06 Gyémánt Gyűrű – 0.06 CT (=1.75mm Ø)

116 260 Ft

E8FB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E8SB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E8RB09 Gyémánt gyűrű – 0.09 CT (=2.8 mm Ø)

116 830 Ft

E305FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E305SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E305RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=1.75mm Ø)

122 410 Ft

E365FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E365SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E365RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E366FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E366SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E366RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

127 890 Ft

E8FB11 Gyémánt gyűrű – 0.11 CT (=3.0 mm Ø)

128 570 Ft

E8SB11 Gyémánt gyűrű – 0.11 CT (=3.0 mm Ø)

128 570 Ft

E8RB11 Gyémánt gyűrű – 0.11 CT (=3.0 mm Ø)

128 570 Ft

E331FB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

128 570 Ft

E331SB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

128 570 Ft

E331RB09 Gyémánt Gyűrű – 0.09 CT (=2.8mm Ø)

128 570 Ft

E5FB10 Gyémánt gyűrű – 0.10 CT (=2.9 mm Ø)

134 720 Ft

E5SB10 Gyémánt gyűrű – 0.10 CT (=2.9 mm Ø)

134 720 Ft

E5RB10 Gyémánt gyűrű – 0.10 CT (=2.9 mm Ø)

134 720 Ft